ANBI

1. Naam van de gemeente

Europoort International Church (voorheen: Evangelisch Centrum Europoort)

2. RSIN nummer

006503755

3. Contactgegevens

Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 326, 3021 GV, Rotterdam

Postadres: Nieuwe Binnenweg 310, 3021 GV, Rotterdam

Telefoonnummer: 010-4761100 (Maandag, dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 12:30)

E-mail: secretariaat@eceuropoort.nl

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester

5. Beleidsplan

Het beleidsplan van de gemeente is te vinden door te klikken op onderstaande link:

financieel meerjarenplan

6. Beloningsbeleid

Personen met de volgende functies ontvangen een salaris voor hun werkzaamheden:

 • Voorganger
 • Secretaresse
 • Secretarieel planner Kingdomlife
 • Financieel medewerker
 • Teamleider aanbidding
 • Teamleider KingdomLife (toerusting & training)
 • Gebouwmanager
 • Facilitair medewerker
 • Beleidsmedewerker

Vergoeding zijn vastgelegd in het salarisgebouw van de gemeente. Het grootste gedeelte van deze medewerkers werkt parttime. Het totale aantal FTE bedraagt 3,3. Overige personen die zich minimaal twee dagen per week op kantoor inzetten ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Overig vrijwilligerswerk van gemeenteleden staat geen vergoeding tegenover.

7. Doelstelling van de instelling

Het doel van de gemeente staat verwoord in artikel 3 lid 1 en 2 van de statuten welke hieronder staan weergegeven:

Artikel 3

 1. Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om door de verkondiging van Gods Woord mannen, vrouwen en kinderen te maken tot discipelen van Jezus Christus; discipelen kenmerken zich in liefde voor Hem en voor hun naasten, zowel binnen als buiten het kerkgenootschap.
 2. Het tracht dit doel te bereiken door:a. het houden van godsdienstoefeningen en evangelisatiebijeenkomsten en het gebruik maken van pers, radio, televisie, internet en elk ander wettig middel dat het kerkgenootschap nodig acht;
  a. het initiëren, stimuleren of beheren van bijvoorbeeld:
  – zendingswerk;
  – opvangwerk, voedselbank, kledingbank;
  – godsdienstonderwijs in het algemeen;
  – Toerusting en training, die beoogt het voorbereiden van pastorale medewerkers, jeugdleiders, kinderwerkers, evangelisten, zendingswerkers, gemeenteleiders en opvangwerkers;b. het bevorderen van een samenhangend beleid zowel binnen het kerkgenootschap als daarbuiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, onder meer door samenwerking met andere kerkgenootschappen of christelijke organisaties, waarvan de doelstelling overeenstemt met de doelstelling van het kerkgenootschap;
  c. het houden van openbare inzamelingen om zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken;
  d. andere rechtens geoorloofde middelen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, één en ander in de ruimste zin.

8. Verslag van de activiteiten

Naast het houden van zondagse samenkomsten is op de diverse pagina’s van deze website een indruk te krijgen van de verschillende activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente. Hierbij valt te denken aan het organiseren van cursussen, het verlenen van pastoraat en het uitreiken naar de maatschappij door middel van een voedselbank en kledingbank.

9. Financiële verantwoording met toelichting

BegrotingResultaatResultaat
2017-20182017-20182016-2017
Baten
Bijdragen gemeenteleden€ 295.500€ 297.912€ 296.116
Opbrengsten uit bezittingen€ 96.900€ 104.170€ 99.171
Overige baten€ 15.250€ 33.570€ 33.005
Totaal baten€ 407.650€ 435.652€ 428.292
Lasten
Gemeentelijke bedieningen€ 55.600€ 55.953€ 52.753
Samenkomsten€ 19.000€ 17.899€ 18.859
Personeelskosten en vrijwilligers€ 161.750€ 177.596€ 167.125
Kantoorkosten€ 14.000€ 15.933€ 12.138
Gebouwkosten€ 107.850€ 106.101€ 108.772
Afschrijving€ 24.000€ 26.400€ 26.400
Overige kosten€ 14.500€ 12.750€ 11.795
Totaal lasten€ 396.700€ 412.632€ 397.842
Resultaat€ 10.950€ 23.020€ 30.450

In het afgelopen seizoen zijn de inkomsten toegenomen ten opzichte van het vorige seizoen en met name de bijdragen van gemeenteleden waren hoger dan begroot. Dit heeft er toe geleid dat er over het afgelopen seizoen een positief resultaat was en duidelijk hoger dan van tevoren was begroot

10. Overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting

Begroting
2018-2019
Baten
Bijdragen gemeenteleden€ 300.000
Opbrengsten uit bezittingen€ 99.000
Overige baten€ 17.000
Totaal baten€ 416.000
Lasten
Gemeentelijke bedieningen€ 61.100
Samenkomsten€ 20.500
Personeelskosten en vrijwilligers€ 167.850
Kantoorkosten€ 16.000
Gebouwkosten€ 100.500
Afschrijving€ 26.400
Overige kosten€ 14.500
Totaal lasten€ 406.850
Resultaat€ 9.150

In het beleidsplan staat beschreven volgens welke verdeling de te verwachten inkomsten worden toegewezen aan de diverse uitgavenposten. De begroting voor het seizoen 2017-2018 is in lijn met deze percentages.

~|icon_mail_alt~|elegant-themes~|outline
~|phone~|font-awesome~|solid
~|icon_pin~|elegant-themes~|solid

Vind ons

.

Nieuwe Binnenweg 324, Rotterdam

~|social_facebook~|elegant-themes~|solid
~|social_youtube~|elegant-themes~|solid