ANBI

1. Naam van de gemeente

Evangelisch Centrum Europoort

2. RSIN nummer

006503755

3. Contactgegevens

Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 326, 3021 GV, Rotterdam

Postadres: Nieuwe Binnenweg 310, 3021 GV, Rotterdam

Telefoonnummer: 010-4761100 (Maandag, dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 12:30)

E-mail: secretariaat@eceuropoort.nl

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester

5. Beleidsplan

Het beleidsplan van de gemeente is te vinden door te klikken op onderstaande link:

financieel meerjarenplan

6. Beloningsbeleid

Personen met de volgende functies ontvangen een salaris voor hun werkzaamheden:

 • Voorganger
 • Secretaresse
 • Secretarieel planner Kingdomlife
 • Financieel medewerker
 • Teamleider aanbidding
 • Teamleider KingdomLife (toerusting & training)
 • Gebouwmanager
 • Facilitair medewerker

Vergoeding zijn vastgelegd in het salarisgebouw van de gemeente. Het grootste gedeelte van deze medewerkers werkt parttime. Het totale aantal FTE bedraagt 3,1. Overige personen die zich minimaal twee dagen per week op kantoor inzetten ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Overig vrijwilligerswerk van gemeenteleden staat geen vergoeding tegenover.

7. Doelstelling van de instelling

Het doel van de gemeente staat verwoord in artikel 3 lid 1 en 2 van de statuten welke hieronder staan weergegeven:

Artikel 3

 1. Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om door de verkondiging van Gods Woord mannen, vrouwen en kinderen te maken tot discipelen van Jezus Christus; discipelen kenmerken zich in liefde voor Hem en voor hun naasten, zowel binnen als buiten het kerkgenootschap.
 2. Het tracht dit doel te bereiken door:a. het houden van godsdienstoefeningen en evangelisatiebijeenkomsten en het gebruik maken van pers, radio, televisie, internet en elk ander wettig middel dat het kerkgenootschap nodig acht;
  a. het initiëren, stimuleren of beheren van bijvoorbeeld:
  – zendingswerk;
  – opvangwerk, voedselbank, kledingbank;
  – godsdienstonderwijs in het algemeen;
  – Toerusting en training, die beoogt het voorbereiden van pastorale medewerkers, jeugdleiders, kinderwerkers, evangelisten, zendingswerkers, gemeenteleiders en opvangwerkers;b. het bevorderen van een samenhangend beleid zowel binnen het kerkgenootschap als daarbuiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, onder meer door samenwerking met andere kerkgenootschappen of christelijke organisaties, waarvan de doelstelling overeenstemt met de doelstelling van het kerkgenootschap;
  c. het houden van openbare inzamelingen om zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken;
  d. andere rechtens geoorloofde middelen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, één en ander in de ruimste zin.

8. Verslag van de activiteiten

Naast het houden van zondagse samenkomsten is op de diverse pagina’s van deze website een indruk te krijgen van de verschillende activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente. Hierbij valt te denken aan het organiseren van cursussen, het verlenen van pastoraat en het uitreiken naar de maatschappij door middel van een voedselbank en kledingbank.

9. Financiële verantwoording met toelichting

Begroting Resultaat Resultaat
2016-2017 2016-2017 2015-2016
Baten
Bijdragen gemeenteleden € 278.800 € 296.116 € 300.234
Opbrengsten uit bezittingen € 99.000 € 100.237 € 84.035
Overige baten € 35.246 € 33.016 € 18.634
Totaal baten € 413.046 € 429.369 € 402.903
Lasten
Gemeentelijke bedieningen € 58.550 € 52.753 € 39.286
Samenkomsten € 20.500 € 17.804 € 16.633
Personeelskosten en vrijwilligers € 162.500 € 167.155 € 162.462
Kantoorkosten € 15.000 € 12.138 € 15.426
Gebouwkosten € 108.450 € 108.772 € 152.072
Afschrijving € 24.000 € 24.000 € 24.000
Overige kosten € 14.000 € 12.851 € 11.745
Totaal lasten € 403.000 € 395.473 € 421.624
Resultaat € 10.046 € 33.896 € -18.721

In het afgelopen seizoen zijn de inkomsten toegenomen ten opzichte van het vorige seizoen en met name de bijdragen van gemeenteleden waren hoger dan begroot. Aan de uitgavenkant zijn de uitgaven lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft er toe geleid dat er over het afgelopen seizoen een positief resultaat was en duidelijk hoger dan van tevoren was begroot.

10. Overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting

Begroting
2017-2018
Baten
Bijdragen gemeenteleden € 295.500
Opbrengsten uit bezittingen € 96.900
Overige baten € 15.250
Totaal baten € 407.650
Lasten
Gemeentelijke bedieningen € 55.600
Samenkomsten € 19.000
Personeelskosten en vrijwilligers € 161.750
Kantoorkosten € 14.000
Gebouwkosten € 107.850
Afschrijving € 24.000
Overige kosten € 14.500
Totaal lasten € 396.700
Resultaat € 10.950

In het beleidsplan staat beschreven volgens welke verdeling de te verwachten inkomsten worden toegewezen aan de diverse uitgavenposten. De begroting voor het seizoen 2017-2018 is in lijn met deze percentages.