ANBI

1. Naam van de gemeente

Europoort International Church (voorheen: Evangelisch Centrum Europoort)

2. RSIN nummer

006503755

3. Contactgegevens

Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 326, 3021 GV, Rotterdam

Postadres: Nieuwe Binnenweg 310, 3021 GV, Rotterdam

Telefoonnummer: 010-4761100 ( dinsdag, woensdag en  donderdag tussen 9:00 en 12:30)

E-mail: secretariaat@europoortinternational.nl

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester

5. Beleidsplan

Het beleidsplan van de gemeente is te vinden door te klikken op onderstaande link

financieel meerjarenplan 2021-2025

6. Beloningsbeleid

Personen met de volgende functies ontvangen een salaris voor hun werkzaamheden:

 • Voorgangersechtpaar
 • Assimilatie leider
 • Office Manager
 • Financieel medewerker
 • Schoolleiders KingdomLife

Vergoeding zijn vastgelegd in het salarisgebouw van de gemeente. Het grootste gedeelte van deze medewerkers werkt parttime. Het totale aantal FTE bedraagt 3,55. Overige personen die zich minimaal twee dagen per week op kantoor inzetten ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Overig vrijwilligerswerk van gemeenteleden staat geen vergoeding tegenover.

7. Doelstelling van de instelling

Het doel van de gemeente staat verwoord in artikel 3 lid 1 en 2 van de statuten welke hieronder staan weergegeven:

Artikel 3

 1. Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om door de verkondiging van Gods Woord mannen, vrouwen en kinderen te maken tot discipelen van Jezus Christus; discipelen kenmerken zich in liefde voor Hem en voor hun naasten, zowel binnen als buiten het kerkgenootschap.
 2. Het tracht dit doel te bereiken door:a. het houden van godsdienstoefeningen en evangelisatiebijeenkomsten en het gebruik maken van pers, radio, televisie, internet en elk ander wettig middel dat het kerkgenootschap nodig acht;
  a. het initiëren, stimuleren of beheren van bijvoorbeeld:
  – zendingswerk;
  – opvangwerk, voedselbank, kledingbank;
  – godsdienstonderwijs in het algemeen;
  – Toerusting en training, die beoogt het voorbereiden van pastorale medewerkers, jeugdleiders, kinderwerkers, evangelisten, zendingswerkers, gemeenteleiders en opvangwerkers;b. het bevorderen van een samenhangend beleid zowel binnen het kerkgenootschap als daarbuiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, onder meer door samenwerking met andere kerkgenootschappen of christelijke organisaties, waarvan de doelstelling overeenstemt met de doelstelling van het kerkgenootschap;
  c. het houden van openbare inzamelingen om zijn doelstellingen te kunnen verwezenlijken;
  d. andere rechtens geoorloofde middelen, die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, één en ander in de ruimste zin.

8. Verslag van de activiteiten

Naast het houden van zondagse samenkomsten is op de diverse pagina’s van deze website een indruk te krijgen van de verschillende activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente. Hierbij valt te denken aan het organiseren van cursussen, het verlenen van pastoraat en het uitreiken naar de maatschappij door middel van een voedselbank en kledingbank.

9. Financiële verantwoording met toelichting9. Financiële verantwoording met toelichting

  Begroting Resultaat Resultaat
 
2021-2022
2021-2022
2020-2021
Baten      
       
Bijdragen gemeenteleden € 348.000 € 355.206 € 325.672
Opbrengsten uit bezittingen € 85.132 € 78.020 € 90.847
Verkoop vastgoed € 573.806 € 564.188  
Overige baten € 7.500 € 34.741 € 12.947
Totaal baten € 1.014.438 € 1.032.155 € 429.466
       
Lasten      
Gemeentelijke bedieningen € 53.700 € 40.171 € 39.505
Samenkomsten € 20.000 € 12.784 € 10.025
Personeelskosten en vrijwilligers € 225.450 € 224.547 € 175.705
Kantoorkosten € 20.500 € 18.746 € 17.778
Gebouwkosten € 116.000 € 129.141 € 112.753
Renovatie € 430.000 € 428.395  
Afschrijving € 26.400 € 25.500 € 26.400
Overige kosten € 7.500 € 13.159 € 11.074
Totaal lasten € 899.550 € 892.443 € 393.240
RESULTAAT € 114.888 € 139.712 € 36.226
       

 

10. Overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting

Begroting
2021-2022
Baten
Bijdragen gemeenteleden € 348.000
Opbrengsten uit bezittingen € 85.132
Verkoop Vastgoed € 573.806
Overige baten € 7.500
Totaal baten € 1.014438
Lasten
Gemeentelijke bedieningen € 53.700
Samenkomsten € 20.000
Personeelskosten en vrijwilligers € 225.450
Kantoorkosten € 20.500
Gebouwkosten € 116.000
Renovatie € 430.000
Afschrijving € 26.400
Overige kosten € 7.500
Totaal lasten € 899.550
Resultaat € 114.888

In het beleidsplan staat beschreven volgens welke verdeling de te verwachten inkomsten worden toegewezen aan de diverse uitgavenposten. De begroting voor het seizoen 2020 – 2021 is in lijn met deze percentages.

Bel ons

Vind ons

.

Nieuwe Binnenweg 324, Rotterdam